MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN

Ra đời trong một giai đoạn đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu, JUSG Mservice được xây dựng và vận hành nhằm định hướng tư vấn, đồng hành và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhiều nhất có thể. Với triết lý “Slogan”, JUSG Mservice mong muốn được góp phần nào tạo ra nhiều giá trị nền tảng và động lực hậu thuẫn cho sự phát triển chung của nền kinh tế thị trường.